Daling cliënten, stijging kosten

WOUDENBERG Net als veel andere gemeenten heeft de gemeente Woudenberg te kampen met hogere uitgaven voor de jeugdzorg en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor 2018 gaat dit op een begroting van 2.461.000 euro over een overschrijding van ruim een miljoen.

Joke van der Heide

Waar deze stijging in eerste instantie alleen te maken had met de forse stijging op de kosten voor de jeugdzorg (777.847 euro) ziet de gemeente nu ook een stijging van de Wmo-kosten (268.104). In 2018 had de gemeente ook een meevaller. Vanuit het Rijk kwam de gemeente Woudenberg in aanmerking voor een éénmalige uitkering van 448.000 euro, waardoor het tekort van ruim een miljoen bijna gehalveerd werd.

Uit de analyse van het zorggebruik blijkt dat er geen sprake meer is van groei van het aantal jeugdzorgcliënten. Er was in 2018 zelfs sprake van een daling van 403 naar 371 cliënten. De kosten stijgen echter nog wel.

Bij de analyse van het zorggebruik geeft de gemeente aan dat in Woudenberg relatief veel kinderen en jongeren jeugdhulp krijgen ten opzichte van vergelijkbare andere kleine gemeenten. Er wordt ook langer, meer en duurdere specialistischere zorg ingezet. Daarnaast heeft Woudenberg relatief veel pleegzorg, is er veel sprake van de problematiek rond vechtscheidingen en neemt het aantal jeugdbeschermingstrajecten toe. Ook is er een toenemende vraag naar diagnostiek voor ADHD zichtbaar en wordt de zorgvraag steeds complexer.

Opvallend is het hoge percentage respijtzorg (logeeradressen bijzondere kinderen) in Woudenberg. De gemeente neemt 18 procent van de regionale kosten voor haar rekening.

p 3

De gemeente ziet dit niet als negatief, aangezien respijtzorg een relatieve goedkope zorg is om andere grotere problemen soms te voorkomen. Als extra reden voor de grote zorgvraag stelt de gemeente dat Woudenberg relatief veel kinderen en gezinnen heeft. Een andere reden is dat door de positieve werkwijze van locatie De Kleine Schans de vindbaarheid en ondersteuning is vergroot en door het Sociaal Team relatief gezien veel meer begeleiding zelf gedaan wordt.

Uit de analyse voor het zorggebruik van de Wmo blijkt dat het aantal nieuwe klanten in 2018 is gestegen van 146 naar 176. De stijgende vergrijzing (65+ met 3 procent en 80+ met 5,8 procent), toename van het aantal allochtone inwoners (9,2 procent), het langer thuis blijven wonen van ouderen en een groei van jongvolwassenen die zelfstandig wonen met een forse begeleidingsvraag noemt de gemeente als belangrijkste redenen.

De gemeente verwacht voor 2019 opnieuw een tekort. In de Kadernota, die in juni aan de raad wordt voorgelegd zal de gemeente een voorstel doen hoe zij met dit tekort om wil gaan. Vanuit het Rijk is al toegezegd dat er in 2019 300 miljoen en daarna 200 miljoen extra geld voor alle gemeenten beschikbaar wordt gesteld voor jeugdzorg. Daarnaast zijn de gemeente en Coöperatie De Kleine Schans in september vorig jaar gestart met maatregelen om in 2022 een besparing van 400.000 euro te realiseren.