• De Woudenbergse gemeenteraad besprak Kadernota Integrale Veiligheid.

    Joke van der Heide

'Cyberveiligheid Woudenberg moet beter'

WOUDENBERG Dat cyberveiligheid geen prioriteit heeft en niet op lokaal niveau is uitgewerkt in de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 is de Woudenbergse VVD-fractie het niet eens.

Joke van der Heide

Naast een landelijk en regionaal thema hoort cyberveiligheid volgens Jhony Stalman van de VVD ook lokaal geborgd te zijn. ,,Risicogroepen als ouderen, jongeren en kwetsbaren dienen in onze gemeente gewezen te worden op de gevaren van cybercriminaliteit”, stelde hij. De VVD kwam daarom met een motie bij de bespreking van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 in de raad. De motie werd gesteund door GBW, CU en SGP en met 11 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

VOORLICHTING In de motie constateert de VVD dat hoewel het college op het gebied van cyberveiligheid mee gaat met de Regionale Veiligheidsstrategie van Midden Nederland, niet kiest voor het overnemen van cyberveiligheid als prioriteit. Cyberveiligheid is volgens Stalman een thema dat steeds meer speelt, waarvan veel mensen niet weten wat hun overkomt en waar zijn fractie een rol ziet voor de gemeente op het gebied van voorlichting. ,,Neem het onderwerp privacy, waar gaat dit over en wat mag je wel en niet delen?”, gaf Stalman als voorbeeld.

Om dit onderwerp actiever op de lokale agenda te zetten verzoekt de motie het college om waar mogelijk de aanbevelingen van de Regionale Veiligheidsstrategie van Midden Nederland over te nemen. Om het thema lokaal invulling te geven verzoekt de motie ook om de regionale actieagenda te vertalen naar een lokale agenda.

PRIORITEIT Burgemeester Titia Cnossen reageerde dat het college zich bewust op regionaal niveau heeft aangesloten. ,,Cyberveiligheid en cybercriminaliteit houdt niet op bij de gemeentegrenzen”, legde zij uit. Over het verzoek om meer prioriteit te geven aan het onderwerp en de vertaling naar een lokale actieagenda stelde de burgemeester dat hier geen ambtelijke capaciteit voor is en dat de raad keuzes moet maken waar de prioriteit dan komt te liggen. Doordat de motie werd aangenomen vroeg onze redactie de burgemeester om een reactie. ,,Net als de gemeenteraad vinden wij het vanzelfsprekend belangrijk om aandacht te vragen voor cyberveiligheid. Cybercriminaliteit vraagt om een landelijke en regionale aanpak, waarin Woudenberg mee doet met de aanpak van Midden Nederland. Vanuit die regionale expertise bekijken wij op welke manier wij hier lokaal invulling aan gaan geven en zo ook aan de motie invulling geven. Of er personeel bij moet komen, hangt af van die lokale invulling.”

LEEFBARE BUURTEN Het college wil wel prioriteit geven aan veilige en leefbare buurten, het verbinden van zorg en veiligheid en de aanpak van ondermijning.

Voor het investeren in veilige en leefbare buurten heeft het college de ambitie om de inwoners hierbij te betrekken.

Voor het draagvlak in de buurten heeft de raad in een aangenomen motie het college verzocht om de bewoners dan ook te betrekken bij het stellen van prioriteiten voor hun buurt, waarbij voor iedere buurt bekeken moet worden wat daar passend voor is.