• Joke van der Heide

Cowboys in het buitengebied

WOUDENBERG De LTO Gelderse Vallei signaleert een wildgroei en emotie rond zonnevelden in het buitengebied wegens het ontbreken van kaders. Het is volgens deze organisatie tijd om met de samenleving in debat te gaan, heldere kaders te stellen en de klimaatopgave proactief op te pakken.

Joke van der Heide

Fije Visscher, voorzitter LTO Gelderse Vallei, heeft via een brandbrief met als kop 'cowboys in het buitengebied' aan de raadsleden van 11 gemeenten, waaronder Woudenberg, aandacht gevraagd voor deze problematiek. Zij ziet dat er de laatste tijd diverse initiatieven ontstaan voor de ontwikkeling van zonnevelden van een aantal tot een groot aantal hectares. Deze initiatieven worden volgens haar veelal genomen door projectontwikkelaars of partijen die zelf niet in het gebied wonen en zorgt voor onrust in het gebied.

De LTO Gelderse Vallei erkent dat er een grote uitdaging ligt voor iedereen om de CO2-uitstoot terug te dringen en beseft dat gemeenten zich hiervoor gecommitteerd hebben. Het faciliteren en stimuleren van inwoners en bedrijven om fors op energie te besparen vinden zij dan ook logisch. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector zijn zij echter tegen het lukraak ontwikkelen van zonnevelden. Het heeft hun voorkeur om de 'zonneladder' toe te passen. Zij willen daken prioriteren, dan gronden die niet benut worden als taluds, daarna grond met een dubbelgebruik en natuurgebieden met een lichte doelstelling. Landbouwgrond zien zij als laatste optie. In het belang van de bredere klimaatdoelstelling is het volgens hen noodzakelijk om landbouwgrond beschikbaar te houden voor de agrarische sector. Zij stellen dat de uitdaging voor duurzame voedselproductie minstens net zo groot is als die voor duurzame energie. De LTO Gelderse Vallei roept dan ook op om een gedifferentieerd subsidiebeleid in te voeren met een hoog tarief voor daken en een laag tarief voor zonneweiden. Op schriftelijke vragen van de raadsleden stelt het college dat er bij hen nog geen concrete plannen voor zonnevelden in Woudenberg bekend zijn. Wel heeft een bedrijf verzocht voor een oriënterend gesprek. Op de vraag hoe het college aankijkt tegen zonnevelden in het Woudenbergse buitengebied stelt zij dat het buitengebied verschillende functies heeft. Het opwekken van duurzame energie is volgens het college een relatief nieuwe functie die zij aan het buitengebied kunnen toewijzen. In de structuurvisie is echter opgenomen dat eerst een geschikt dak in aanmerking komt voor zonnepanelen voordat er gekeken wordt naar zonnevelden.

STRATEGIE Op dit moment is de gemeente Woudenberg met de regio bezig met het opstellen van de regionale energiestrategie. Hieruit zal volgens het college blijken waar in Woudenberg zonnevelden geplaatst kunnen worden en hoeveel er aan duurzaam opgewekte energie voor Woudenberg nodig is. De LTO zal als stakeholder worden uitgenodigd om deel te nemen aan de regionale dialoog over de energietransitie.