• Nieuwbouwplan Griftdijk

Commentaar: Geen communicatie, geen draagvlak

Na de recente discussie over herontwikkeling van de Griftdijk trok het Woudenbergse college weer volle zalen, met op de agenda drie ontwerpbestemmingsplannen. Opnieuw is de communicatie naar de omwonenden vooraf onvoldoende en ontbreekt draagvlak voor de plannen. Dit vraagt om een nieuwe regierol van de gemeente bij woningbouw.

De aantrekkende woningmarkt heeft geleid tot een toenemend aantal particuliere initiatieven voor inbreidingslocaties: postzegelplannen tussen bestaande bebouwing. Plannen die de woningomgeving van omwonenden raken. Plannen die vragen om een goede communicatie en afstemming vooraf, zodat omwonenden zich gehoord voelen en niet ieder ontwerpbestemmingsplan eindigt bij de Raad van State.

Odile de Man (VVD) sloeg de spijker op z´n kop met haar vaststelling dat het een aantal Raad van State-procedures zou schelen als er vooraf beter naar de omwonenden geluisterd zou worden. Net als bij de Griftdijk voelen omwonenden van plan de Gouden Regen zich niet gehoord door de projectontwikkelaar. Ondanks herhaaldelijke pogingen van hen is het niet tot een overleg gekomen. Hier ziet De Man voor de gemeente een actieve rol als bemiddelaar, los van wie gelijk of ongelijk heeft. Dan zou ook vooraf bekend geweest zijn bij het college dat de omwonenden niet vier, maar drie woningen wel acceptabel vinden.

Dat het niet goed gelopen is en schuurt, vindt ook wethouder Gijs de Kruif. Procedureel heeft het college met het toetsen of het plan met vier woningen past binnen het bestemmingsplan, haar taak volgens hem echter goed volbracht. Het draagvlak voor het plan is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. Deze opstelling klopt formeel, maar maakt dat de bewoners in het ontwikkelproces mogelijk geen invloed hebben. Jan Mulder (SGP) vroeg daarom of een raadsamendement, om terug te gaan van vier naar drie woningen, zinvol is. De wethouder gaf aan een dergelijk voorstel af te raden, omdat de hele procedure dan opnieuw moet gebeuren. Daar raakt de wethouder de kern van de zaak. Is dit plan wel rijp voor besluitvorming?

Zo wordt de rekening van het niet goed gelopen proces neergelegd bij de omwonenden. Dit gebeurt ook bij het codewoord financiële haalbaarheid. Hierdoor kregen VHV en Morren bij de Griftdijk achtentwintig woningen in plaats van vijftien en is er een ontwerpbestemmingsplan van Reinaerde voor herontwikkeling van de voormalige Jan Ligthartschool aan de Prins Hendrikstraat met een massief appartementengebouw van drie etages hoog plus 6 sociale huurwoningen. Het is een argument dat op gespannen voet staat met de wens van omwonenden voor een prettige leefomgeving.

Positief is dat, op basis van voortschrijdend inzicht, het college wil nadenken over de manier waarop zij dit proces beter kan laten verlopen en omwonenden, maar ook de raad eerder in het proces kan betrekken.

 

Joke van der Heide