• Van Westreenen bv

College  verleent vergunning varkenshouderij

WOUDENBERG  Het college heeft dinsdag 6 februari het besluit genomen om een beschikking te verlenen op de  aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een biologische varkensstal  met  700 varkens aan de Slappedel 8A.

 

De totstandkoming van het  besluit heeft veel voeten in de aarde gehad. Er werd zowel door groepen omwonenden als de Provincie Utrecht bezwaar ingediend. De gemeenteraad heeft echter op 23 november vorig jaar met een nipte meerderheid van 8 tegen 7 een verklaring van geen bedenkingen verleend voor de omgevingsvergunning.Deze verklaring vormt samen met het feit dat de aanvraag voldoet  aan de verplichte (milieu) wetgeving én een goede ruimtelijke onderbouwing én zorgvuldige belangenafweging reden voor het college om af te wijken van  het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Op grond van  dit bestemmingsplan zijn op deze gronden namelijk uitsluitend grondgebonden agrarische bedrijven toegestaan. Het houden van de 700 varkens past niet binnen deze definitie en wordt gezien  als een vorm van intensieve veehouderij.

 

De verleende vergunning past eveneens niet  binnen de nieuwe visie  van de Provincie  Utrecht, vastgelegd in de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV). In deze visie geeft de provincie aan dat omschakeling van  grondgebonden naar niet grondgebonden niet mogelijk is. Ook dit is wel het geval bij het  houden van 700 varkens. De aanvrager Van Westreenen bv en de gemeente  hebben echter een andere interpretatie.De grote vraag is of de provincie het eens is met de onderbouwing  van de gemeente en  de aanvrager. Gedurende zes weken kan er bezwaar tegen  het besluit worden ingediend.