• Foto: Joke van der Heide

Centrumplan goedgekeurd: 'We gaan nu doorpakken'

WOUDENBERG  Woudenberg krijgt een vernieuwd centrum. De raad keurde afgelopen donderdag het centrumplan met enige aanpassingen goed, waarbij rekening gehouden werd met zowel de belangen van de bewoners van de Nieuwe Poort als de winkeliers.

Door Joke van der Heide

De lichten van de raadszaal gingen ver na middernacht uit. Het regende moties en amendementen om punten van het centrumplan aan te passen. Hoewel wethouder Gijs de Kruif het ten stelligste afraadde werd met negen voor en zes tegen besloten om de Prins Bernhardstraat in noordelijke richting niet alleen voor vrachtverkeer, maar voor alle gemotoriseerd verkeer open te stellen. Argumenten van GBW, CU en PvdA waren dat het voor een grote parkeerplaats als Kostverloren wenselijk is dat er een tweede uitrit komt, de kruising De Nieuwe Poort/Dorpsstraat zo minder wordt belast, de leefbaarheid van de bewoners van De Nieuwe Poort wordt verbeterd en de bereikbaarheid van het centrum voor inwoners van Woudenberg Oost zo optimaal is.

 

In eerste instantie wilden de fracties, ook het CDA, dat onderzocht werd of dit besluit de leefbaarheid van de Prins Bernhardstraat en de wijk er achter onevenredig zou aantasten. Dit onderzoek zou dan worden meegenomen in het verkeersbesluit, dat ter informatie op de agenda van de raad zou komen. Odile de Man (VVD) stelde vast dat de raad hiermee haar zeggenschap over het centrumplan kwijtraakte, aangezien een verkeersbesluit een collegebevoegdheid is. Een probleem gezien het feit dat de mening van het college niet op ieder punt aansloot bij de meerderheid van de raad. Tevens werd duidelijk dat de resultaten van de onderzoeken al bekend waren.

De raad ging dan ook niet in op het voorstel van het college om het raadsvoorstel terug te nemen en het opnieuw op de agenda te plaatsen. ,,We pakken door", was de reactie.

 

 

SGP en VVD kwamen volgens de wethouder met een sympathieker voorstel voor het ontlasten van de kruising De Nieuwe Poort/Dorpsstraat. Zij stelden voor het vrachtverkeer vanuit de Dorpsstraat weg te leiden over de Prins Bernhardstraat. De motie werd ingetrokken omdat eerder al was besloten de Prins Bernhardstraat te belasten  met éénrichtingsverkeer voor alle soorten verkeer.

De VVD en SGP kaartten opnieuw het verzoek aan voor extra parkeerplaatsen in de Dorpsstraat. De wethouder gaf aan dat één extra plaats mogelijk moet zijn. Door de laad- en losplaats van de Aldi vormt het creëren van meer parkeerplaatsen een probleem. De rijrichting van het circuit Hardeman, zoals de parkeerplaats van Kostverloren wordt genoemd, wordt door het college nog wel onderzocht.

Alleen de PvdA stemde tegen het centrumplan. Sierd Smit is wel een voorstander van vernieuwing van het centrum, maar vindt dat het plan toekomstbestendig moet zijn en alle ontwikkelingen als de Kop van de Spoorzone en internetverkopen, moeten worden meegenomen. Zeker gezien het enorme budget, wat mee blijkt te vallen, aangezien de provincie de gevraagde subsidie heeft goedgekeurd. Ook de vertaalslag naar de Structuurvisie mistte hij.