• Gemeente Woudenberg

Bestemmingsplan Bebouwde Kom vastgesteld: Initiatiefnemer heeft voorsprong op burger

WOUDENBERG De Woudenbergse raad heeft het ontwerp bestemmingsplan Bebouwde Kom met 14 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De  VVD stemde tegen, omdat opname van de  vele nog niet concrete plannen de burgers op een 1-0 achterstand zet.

Joke van der Heide

,,We willen allemaal ruimte geven aan initiatieven, zowel van ondernemers als particulieren. Deze moeten alleen niet ten koste gaan van een eerlijk speelveld voor de burgers", stelde Odile de Man  Dit is volgens haar  het geval wanneer nog niet concrete plannen als wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen in het bestemmingsplan Bebouwde  Kom. De VVD vindt dat omwonenden op gelijkwaardige basis en vanuit een concreet bouwplan ruim voldoende tijd en mogelijkheden moeten krijgen om hun ideeën, standpunten en wensen naar voren te brengen bij de initiatiefnemer. Dit is precies wat alle partijen wilden toen zij vorig jaar unaniem de motie draagvlak aannamen. Daarbij geeft De Man aan dat besluitvorming van concrete plannen binnen de raad hoort plaats te vinden.

 

Jan Mulder (SGP) sloot met zijn gloedvolle betoog hierop aan. De initiatiefnemer heeft op deze manier een voorsprong  op de burger, omdat het college en raad via de wijzigingsbevoegdheid al medewerking hebben toegezegd. Zo helpen we de burgers de verkeerde  kant  op stelt Mulder. Dat de procedure  via een wijzigingsbevoegdheid hetzelfde is, betwist hij. Burgers hebben namelijk niet meer de kans om na hun zienswijze in te spreken in de raad.

 

RESPECT Wethouder Gijs de Kruif wilde terugnemen dat het werken met wijzigingsbevoegdheden initiatieven dood slaat, gezien de extra tijd die het neemt om bestemmingsplannen via de raad vast te stellen. Het is ook zeker niet de bedoeling om als college alles naar ons toe te trekken vertelde hij de raadsleden. Het is meer dat de initiatieven dan niet het respect krijgen dat ze verdienen.

 

KOLOSSAAL Om een eerlijk speelveld te waarborgen, wilden VVD, SGP en PvdA dat een groot aantal wijzigingsbevoegdheden werden ingetrokken. Dit lukte voor het plan Dorpsstraat-Geeresteinselaan. Een unaniem gesteund amendement van CDA, CU en GBW stelde dat invulling van het gebied pas mogelijk is als alle onderzoeken, waaronder het DES- onderzoek over 'de nieuwe winkelstraat,' zijn afgerond. De raad maakt zich zorgen over het mogelijk kolossale gebouw dat kan ontstaan en benadrukt dat het wenselijk is dat de entree van de Dorpsstraat een open karakter behoudt. Ook het plan Voorstraat-Burgwal werd op initiatief van CDA en GBW uit het bestemmingsplan gehaald. Jochem Beumer (CDA) stelde dat het  initiatief voor het  bouwen van levensloop bestendige woningen goed is, maar dat de verkeerssituatie te gevaarlijk is. Andere amendementen voor wijzigingsbevoegdheden voor de Maarsbergseweg 17A, Koningin  Wilhelminastraat 4, De Camp 15, John F Kennedylaan, Nijverheidsweg e.o. en Koningin Julianaplein haalden het niet.

 

Voor de Nijverheidsweg en omgeving is wel een amendement van CDA, CU en GBW  aangenomen dat gestapeld wonen boven de 7,5 meter aan de zuidzijde van de Nijverheidsweg niet zal worden toegestaan. Ook voor het Koningin Julianaplein dienden CDA, CU en GBW een amendement in. De indieners vinden het plan passen binnen de omgeving. Zij  zien alleen parkeerproblemen en hebben laten opnemen dat parkeren op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Om het groene karakter van het  bestaande parkeerterrein te versterken willen zij dat de groene inrichting wordt vernieuwd.Over parkeerdruk in het centrum, maar ook buiten het centrum, werd een amendement aangenomen van CDA, CU en  GBW. Deze fracties vinden het belangrijk dat er zeer kritisch en terughoudend wordt gekeken naar parkeren in de openbare ruimte. Nu het bestemmingsplan Bebouwde  Kom deze kritische beoordeling weghaalt bij de raad en toevertrouwt aan het college, wil zij dat bij nieuwe plannen parkeren altijd moet gebeuren op eigen terrein. Wethouder Gijs de Kruif raadde dit af. Volgens SGP en VVD gaan hiermee niet alleen het centrum, maar alle locaties in het dorp op slot.

 

35 EXTRA PARKEERPLAATSEN Tot blijdschap van  transportondernemer Druiff waren alle fracties het er over eens dat de bedrijvenbestemming op zijn perceel moet worden hersteld. Dorcas krijgt ook haar 35 extra parkeerplaatsen via een  unaniem gesteund amendement van GBW, SGP en VVD. Voorwaarde is dat deze plaatsen alleen mogen worden  gebruikt ten  behoeve van de kringloop en dat als deze functie wordt beëindigd, ook de parkeerfunctie wordt stopgezet.

 

Het  amendement van  CDA, CU en GBW met de voorwaardelijke verplichting dat op de  locatie  Parallelweg 26 het bouwen  van een vrieshuis met een maximale hoogte van 20 meter uitsluitend is toegestaan onder de voorwaarde  dat het ontwerp van de gevel aan de zijde van het Valleikanaal past  bij het karakteristiek van het Valleikanaal, vond wethouder Gijs de Kruif overbodig. De commissie ruimtelijke kwaliteit toetst dit al, vertelde de wethouder. ,,Dat  kan zijn" zei Jochem Beumer (CDA) ,,Maar het college kan dit advies wel naast zich neerleggen."