Bestemming 'Voskuilerweg' ter discussie

WOUDENBERG De raad is aan zet om het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging van de percelen op de Voskuilerweg 61 en 63 al dan niet goed te keuren. Hier spelen niet alleen de belangen van de erfgenamen, maar ook van de eigenaar van nummer 57, die het weiland achter de boerderij van nummer 61 in 2013 van de erfgenamen heeft gekocht. De vraag is met welke rechten.

Joke van der Heide

Wilma van de Fliert sprak vorige week dinsdag in tijdens de raadscommissie. Door het overlijden van haar vader in 2012 is Van de Fliert samen met haar zussen eigenaar geworden van perceel 61 en 63. Niemand wilde de agrarische activiteiten voortzetten. Besloten werd om de boerderij, de woning en het grasland te verkopen. Het weiland achter de boerderij werd als agrarische cultuurgrond verkocht. Het agrarische bouwblok met mestopslag werd niet mee verkocht. Dit is echter niet expliciet in de koopovereenkomst vastgelegd. Wel staat dat er mondeling afgesproken is dat de koper gebruik mocht maken van de mestzak totdat het vanwege toekomstplannen nodig zou zijn om deze te verwijderen.

AANVRAAG Dat moment is nu aangebroken met de aanvraag voor een bestemmingplanwijziging met een verzoek voor een bedrijfsbestemming op perceel 61 en een woonbestemming op perceel 63. Met deze herziening vervalt het bouwblok. Daarmee gaat de nieuwe eigenaar van het grasland niet akkoord. Hij wil het bouwblok in stand houden of verplaatsen naar nummer 57 en gebruiken voor mogelijke toekomstige bedrijfsuitbreiding.

 

Wethouder Gijs de Kruif geeft aan dat niet meewerken aan het verzoek geen optie is, omdat dit leidt tot verpaupering en leegstand. Voor de mestzak zijn oplossingen. Het bouwblok verplaatsen is echter niet mogelijk binnen de regels. Wel kan de eigenaar van nummer 57, wanneer daar in de toekomst aanleiding voor is zonder bouwblok, maar met een bedrijfsplan een verzoek tot uitbreiding indienen.

SGP vroeg om jurisprudentie, omdat zij zich afvragen of de eigendomsrechten en ondernemerskansen van de nieuwe eigenaar worden aangetast. De wethouder komt hierop terug tijdens de raadsbehandeling op 29 oktober.