• Joke van der Heide

Bespreking begroting: ´Zendtijd politieke partijen´

WOUDENBERG De laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezing werd afgelopen week door de raad besproken. De begroting laat voor de komende jaren een positief saldo zien. Dit biedt ruimte voor een minder hoge stijging van de OZB en wensen van de politiek. Zorgen waren er over de financiële onvoorspelbaarheid van de zorg. Complimenten waren er over en weer tussen de coalitiepartijen.

Joke van der Heide

 

COMPLIMENTEN De coalitiepartijen waren als eerste aan de beurt voor hun reactie op de begroting. De laatste begroting voor de verkiezing is altijd een moment voor de coalitiepartijen om stil te staan bij wat zij bereikt hebben de afgelopen jaren. Er waren complimenten over en weer tussen CDA en GBW over de prima samenwerking en de resultaten op het gebied van wonen, speelplaatsen, aanpak oude wijken, nieuwe wegen en aanpassing van het centrum.

 

OZB Marleen Treep startte haar eerste termijn lachend: ,,Na de zendtijd voor coalitie, zendtijd voor de oppositie." De zendtijd van alle partijen kwam echter redelijk overeen. Positief waren zij over de begroting. De begroting sluit in 2018 af met een overschot van 156.000 euro. Ook de jaren 2019-2021 laten een positief saldo zien. Hierdoor is er ruimte om tegemoet te komen aan de wens van de gemeenteraad om de voorgenomen stijging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB) met twee procent te verlagen naar één procent.

 

ONVOORSPELBAAR Alle partijen noemden de onvoorspelbaarheid van de zorg. In de begroting wordt een te kort aangegeven van 225.000 euro op het Sociaal Domein. Tot verbazing van SGP en CDA wordt dit probleem in de begroting met één zin afgedaan. Beide fracties vroegen de wethouder om een onderbouwing van de extra kosten om gemotiveerd te kunnen instemmen met extra bezuinigingen. HenkJan Molenaar (SGP): ,,Eerst voelde ik teleurstelling, daarna een stukje boosheid." Odile de Man (VVD) reageerde sceptisch: ,,Hoe kunnen we die onvoorspelbaarheid ondervangen? Dat is al vier jaar een probleem."

Wethouder Pieter de Kruif heeft begrip voor de zorgen en gaf een inkijk in de extra kosten: voor jeugd 21.000 euro, oude WMO-clienten 51.000 euro, huishoudelijke hulp 75.000 euro en de vorming van de Coöperatie 156.000 euro. De SGP kondigde aan hierop terug te komen tijdens de raad op 26 oktober.

 

FIETSTUNNEL Michel Hardeman (CDA) komt dan met een, zoals hij het zelf noemde, stevige motie voor oplossing van de verkeerssituatie op de N226. Zijn fractie vraagt al jaren aandacht hiervoor bij de provincie. Zowel Hardeman als wethouder Gijs de Kruif erkennen dat dit zonder resultaat is tot nu toe. De verkeersdrukte op de N226 zal door de Kersenbaan in Amersfoort en de toekomstige tunnel bij Maarbergen alleen maar toenemen.

Marleen Treep (CU) stelt dat dit jammer is, aangezien het CDA deze periode zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau in het bestuur zit. Geen reden voor Hardeman om hiermee te stoppen. Hij kondigde aan met een voorstel te komen voor een fietstunnel bij de oversteek Nico Bergsteijnweg naar J.F. Kennedylaan om de verkeersveiligheid van oost naar west en visa versa te borgen. Tijdens de drukke spits op de N226 maken veel fietsers gebruik van deze verbinding waaronder schoolkinderen.