• Henschotermeer.

    Wilco Busstra

Begroting toont plussen

WOUDENBERG  De gemeente Woudenberg is een financieel gezonde gemeente. De begroting sluit in 2017 met een overschot van 119.000 oplopend naar 180.000 euro in 2020. Deze grip op de financiën biedt volgens het college ruimte om nieuwe initiatieven vanuit de samenleving nog meer te gaan steunen. In de commissievergadering van 5 oktober bleek dat het ook de politiek stimuleert om met een wensenlijstje te komen.

 

Wils van der Steen (PvdA) zag direct kansen om de, volgens hem, oneerlijke hondenbelasting de komende vier jaar te schrappen. Hij kreeg de toezegging dat het college in november met het langverwachte plan voor de hondenbelasting komt. Op zijn wensenlijstje stond ook het investeren in duurzaamheid, door het plaatsen van zonnepanelen op scholen, het Cultuurhuis en andere gemeentelijke gebouwen.

 

SCHOOLZWEMMEN Marleen Treep (CU) zette het schoolzwemmen op de politieke agenda, vanwege de noodkreet van de reddingsbrigade, afgelopen zomer, over het hoge percentage kinderen, vooral allochtone kinderen en kinderen uit gezinnen met een lage sociale achtergrond, niet kan zwemmen. Het schoolzwemmen zorgt ervoor dat alle kinderen leren zwemmen gaf Treep aan. Zij realiseerde zich echter dat het een verantwoordelijkheid van de ouders is en dat het veel tijd van het onderwijzend personeel vraagt. De nieuw gevormde lokale fractie van de SP vroeg vorig jaar al aandacht voor het schoolzwemmen. Wethouder Pieter de Kruif vertelde dat er een fonds is voor zwemlessen voor kwetsbare kinderen.

 

TOERISTENBELASTING Treep vroeg ook aandacht voor de hoogte van de toeristenbelasting. In vergelijking met buurgemeenten is deze redelijk hoog, wat de concurrentiepositie van Woudenberg niet ten goede komt. Willem van der Meer (VVD) reageerde dat niet alleen naar de tarieven moet worden gekeken, maar ook naar wat de gemeente ervoor doet. De gemeente Scherpenzeel heeft een buitenzwembad en Woudenberg het Henschotermeer. Met het opheffen van het recreatieschap verwachtte Marco van de Hoef (GBW) niet dat er geld vrijkomt om de toeristenbelasting te verlagen. ,,We willen allemaal dat het Henschotermeer open blijft en dat zal in de toekomst ook leiden tot een jaarlijkse bijdrage", aldus Van de Hoef.

 

OZB Van der Meer kaartte de afgesproken extra stijging van de OZB aan. De stijging van de woningprijzen en het aantal woningen leidt volgens deze fractie automatisch al tot een correctie. Henk Jan Molenaar (SGP) bracht in om het extra geld te gebruiken om de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp te verlagen, om zo zorgmijding te voorkomen. Michel Hardeman (CDA) vond het te voorbarig om het extra budget al meteen uit te geven. Ook zijn fractie is voor lastenverlichting, maar ook voor goed rentmeesterschap.

Het positieve saldo komt door de opbrengsten in het sociaal domein, voor de jeugdzorg en Wmo. De mei- en septemberuitkeringen van het Rijk hebben voor deze posten geleid tot forse meevallers, maar het is onzeker hoe dit volgend jaar uitpakt, volgens Hardeman.