• www.pixabay.com

Begroting biedt ruimte voor ambities

WOUDENBERG De begroting 2019-2022 van de gemeente Woudenberg laat zien dat er volop mogelijkheden zijn om de slag te gaan met opgaven op het gebied van veiligheid, wonen, zorg en duurzaamheid.  Zo wil de gemeente de verkeersveiligheid aanpakken door nieuwe en veiligere fietsverbindingen te realiseren. Maar ook de bouw van nieuwe woningen gaat door, zodat er voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Inwoners worden betrokken bij de energietransitie en om de uitgaven voor zorg en ondersteuning in balans te brengen wordt er een beroep gedaan op de eenmalige middelen. 

Wethouder Anita Vlam: ,,We laten met deze begroting zien dat we in de nieuwe raadsperiode  voortvarend aan de slag gaan voor Woudenberg en haar inwoners. Het gemeentelijke huishoudboekje voor de komende vier jaar biedt hiervoor een gezonde financiële basis. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken Woudenberg tot fijne gemeente om te wonen en te werken. Dat zien we terug in de vele Woudenbergers die zich als vrijwilliger inzetten. Samen met ondernemers en verenigingen organiseren zij activiteiten die ons dorp een gezellige plek maken, dragen ze bij aan een gezonde leefstijl en creëren ze gelegenheid om elkaar te ontmoeten."

VERKEERSVEILIGHEID Het verbeteren van de verkeersveiligheid staat deze raadsperiode hoog op de agenda. In de begroting is geld vrijgemaakt voor veiligere fietsverbindingen, zoals een fietspad tussen Het Groene Woud en de nieuwe wijk Hoevelaar en een fietsbrug bij de Griftdijk. Ook het herinrichten van de Nico Bergsteijnweg staat op het programma. Daarnaast werken de gemeente Woudenberg en de Provincie Utrecht nauw samen om overlast van zowel de N224 als de N226 aan te pakken.

SAMENWERKING Ook Woudenberg heeft te maken met een toename van incidenten met kwetsbare personen. Vaak is het de politie die hierbij geroepen wordt. De opgave voor de komende jaren is om de mensen eerder in beeld te hebben bij de zorg. Hierbij zijn onze inwoners steeds meer de ogen en oren in straten en wijken, ook voor het herkennen en signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Professionals bijvoorbeeld op scholen en kinderopvang en verenigingen zijn intensief bezig met kinderen en jongeren en moeten in een vroeg stadium huiselijk geweld herkennen en melden. Hierbij zetten wij in op meer gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Georganiseerde criminaliteit gaat ook Woudenberg niet voorbij. Denk hierbij aan digitale dreiging en ondermijnende criminaliteit  zoals drugshandel en het witwassen van geldstromen. De aanpak en bewustwording krijgt in Woudenberg prioriteit.

DUURZAAM BOUWEN Gemeente Woudenberg is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. Het woningbouwproject Het Groene Woud wordt in 2018 afgerond. Door verplaatsing van bedrijven naar de Spoorzone kan aan de Nijverheidsweg ingezet worden op de bouw van toekomstbestendige woningen in de huur en koop, voor starters en doorstromers en voor mensen met meer en minder te besteden. Aan de oostkant van Woudenberg wordt de aardgasloze wijk Hoevelaar gerealiseerd. Tot 2030 worden hier 925 woningen gebouwd. Op locaties dichtbij voorzieningen, zoals de vrijkomen schoollocaties wordt ingezet op de bouw van passende woningen. De gemeente gaat inwoners en ondernemers daarnaast actief betrekken in de energietransitie en zoekt hiervoor samenwerking in de regio.

GEZONDE LEEFSTIJL Inwoners weten steeds beter de weg naar Coöperatie De Kleine Schans te vinden. Samen met inwoners gaat de Coöperatie op zoek naar de meest passende ondersteuning voor hun zorgvragen.De uitgaven voor zorg zijn op dit moment echter hoger dan de bijdragen die gemeente hiervoor ontvangt van het Rijk. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties geeft de gemeente daarom een flinke impuls aan een gezondere leefstijl. Dat het economisch klimaat verbetert, helpt hierbij. Dit biedt kansen voor bedrijven en meer inwoners komen weer aan het werk. De gemeente gaat extra begeleiding inzetten om statushouders zo snel mogelijk wegwijs te maken in onze samenleving, te helpen om onderdeel te zijn van onze gemeenschap en zelf te kunnen voorzien in hun levensonderhoud.