• Rick Huisinga

Ambitiekaart voor Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl

WOUDENBERG Eén Nationaal Park Heuvelrug van Grebbeberg tot Gooimeer waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld kan worden, is en blijft de ambitie waar alle betrokken partijen voor gaan. Negen maanden na de startbijeenkomst, maakten de partijen gisteren de balans op.

Op dit moment behoort alleen het zuidelijke deel van de Heuvelrug tot het Nationaal Park. Terreineigenaren, particuliere landgoedeigenaren, gemeenten, provincie en andere gebiedspartijen werken hier al jaren op vrijwillige basis samen. De gebiedspartijen willen deze samenwerking opschalen tot de hele Heuvelrug om het gebied met elkaar te blijven beschermen en versterken en de financiële middelen te genereren om dit in de toekomst te kunnen blijven doen. In vijf clusters werken verschillende partijen aan concrete plannen en afspraken voor de volgende thema's: gebiedsontwikkeling, governance, parkeconomie, marketing & branding en eigenaarschap.

WAARDERING Er waren zo'n negentig deelnemers, zowel bestuurders als medewerkers van de betrokken gemeenten, provincies Utrecht en Noord-Holland, maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en landgoedeigenaren aanwezig. Gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht sprak haar waardering uit voor de inzet, betrokkenheid en vooral ook het enthousiasme van de aanwezigen. De bijeenkomst stond in het teken van de ruimtelijke ambities en wat er voor nodig is deze waar te maken.

RUIMTELIJKE AMBITIES Welke ruimtelijke ambities hebben de komende tien jaar prioriteit om de bijzondere natuur, het landschap, de cultuurhistorie en recreatie van de Heuvelrug te behouden en te ontwikkelen? Samen met een groot aantal gebiedspartijen, betrokken vrijwilligers en lokale belangen- en gebruikersgroepen is dit de afgelopen maanden in beeld gebracht. Het resultaat is samengevat in een ambitiekaart en brochure.

De ambities kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën:

Biodiversiteit vergroten - De biodiversiteit van de Heuvelrug vergroten door herstel van de natuurlijke gradiënten en kwelmilieus, omvormen en verbinden van natuurlijke bossen en heidekerngebieden, ontsnipperen van infrastructuur en verbinden van rustgebieden.

Kernkwaliteiten versterken - Versterken van de uitgestrekte bossen, de afwisselende open landschappen en gradiënten, de buitenplaatsbiotopen, beschermde dorps- en stadsgezichten, de aardkundige waarden en het (pre)historische landschap als kernkwaliteiten van de Heuvelrug.

Passende recreatie bieden - Verbinden van natuurbeleving en recreatief aanbod door een goede zonering en spreiding van recreatie in ruimte en tijd, een goed onderhouden en kwalitatief hoogwaardig routenetwerk ontwikkelen met herkenbare, duurzaam bereikbare entrees (TOPs), vindbaar recreatief aanbod aanbieden en eenheid uitstralen.

BEWEGING Het mogelijk maken van de ruimtelijke ambities vraagt een nieuwe vorm van samenwerking tussen de partijen en nieuwe vormen van financiering. Ook daar ging het tijdens de bijeenkomst over. Voorzitter Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl, Janine Caalders, zegt hierover: ,,Deze nieuwe beweging zie je gelukkig ontstaan. Het vertrouwen in het Nationaal Park en in de samenwerking is gegroeid. Dat maakt dat we het komende half jaar de belangrijke stap kunnen gaan zetten van ambitie naar uitvoeringsprogramma, met afspraken over organisatie en financiering."