• Foto: Jan Pit/BDU

Actieplan voor huisvesting statushouders

WOUDENBERG Het college heeft een actieplan ontwikkeld voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Men wil de sociale woningvoorraad uitbreiden door middel van de versnelde bouw van 20 extra sociale huurwoningen in Het Groene Woud.

Verder wordt voorgesteld om tijdelijk extra huisvesting te creëren door op de vrije markt woningen te huren of aan te kopen en deze geschikt te maken voor bewoning door meerdere alleenreizende statushouders. In geval van een verhoogde instroom van de laatste groep wil men tevens alvast uitkijken naar een perceel grond waarop in geval van nood tijdelijke huisvesting kan worden gerealiseerd.

 

Met dit plan kan de gemeente volgens het college niet alleen blijven voldoen aan de taak voor huisvesting van vergunninghouders, maar ook andere woningzoekenden helpen. Het recent uitgevoerde woningonderzoek geeft namelijk aan dat ook in de toekomst er grote behoefte blijft aan goedkopere gezinswoningen in Woudenberg.

GROTE TOESTROOM Door de grote toestroom aan vluchtelingen in Nederland moet de gemeente Woudenberg mogelijk een groter aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus woonruimte bieden. Het Rijk bepaalt hoeveel.

Om plaats te bieden aan deze mensen hebben Vallei Wonen en de gemeente samen onderzocht waar de verwachte vergunninghouders zouden kunnen gaan wonen. Omdat de aantallen nog niet bekend zijn hebben zij daarvoor verschillende scenario's uitgewerkt.

Bij dit onderzoek stonden de uitgangspunten zoals deze geformuleerd waren tijdens de bewonersavond 'Thuis in Woudenberg' centraal. Zo is er onder andere gekeken naar hoe er verdringing op de woningmarkt kan worden voorkomen, hoe deze nieuwkomers zoveel mogelijk gespreid kunnen worden over de gemeente en dat er gezorgd kan worden voor een goede begeleiding en integratie. 

GROENE WOUD Om extra woningen te realiseren met goede begeleiding van vergunninghouders is geld nodig. De financiële gevolgen van het versneld bouwen van 20 sociale huurwoningen voor de exploitatie van Het Groene Woud zijn nog niet becijferd. Voor het realiseren van extra woningen voor alleenreizenden wordt alvast een investeringsbudget van 500.000 euro aan de gemeenteraad gevraagd. Verder verzoekt het college om een eenmalig werkkrediet van 12.000 euro voor de voorbereiding van de aanpassing van een perceel dat gedurende 10 jaar gebruikt kan worden voor de huisvesting van alleenreizenden alsmede een bedrag van 17.000 euro voor de extra kosten van maatschappelijke begeleiding en het inrichten van woningen die bedoeld zijn voor kamerbewoning.

Het voorstel wordt op dinsdag 7 maart aanstaande behandeld in de raadscommissie en op 23 maart ter besluitvorming voorgelegd in de vergadering van de gemeenteraad.