• De gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen in Woudenberg dreigt op te lopen als er geen actie wordt ondernomen.

    Joke van der Heide

Actie in sociale woningbouw: Wachttijd loopt op naar 6,5 jaar

WOUDENBERG Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg onderschrijven de motie van CDA, CU, PvdA, SGP en VVD dat er nu actie vereist is, omdat anders de gemiddelde wachttijd van 6,5 jaar voor een sociale huurwoning nog verder oploopt.

Net als de politieke fracties met uitzondering van GBW willen Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg dat de gemaakte afspraken voor de bouw van sociale woningen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Deze zogenaamde prestatieafspraken worden als gevolg van de (nieuwe) Woningwet jaarlijks gemaakt tussen gemeenten , huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties. De afspraken komen tot stand doordat Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg een bod uitbrengen op de geldende Woonvisie van de gemeente.

EXTRA INHAALSLAG Op basis van die Woonvisie hebben zij de afspraak gemaakt dat er in tien jaar circa 220 nieuwbouw sociale huurwoningen bij moeten komen. Daarboven is voor 2017-2018 met een doorkijk naar 2019 afgesproken dat er een extra inhaalslag van nog eens in totaal 20 nieuwbouw sociale huurwoningen (boven op de reguliere 20) gemaakt moeten worden.

In de door de SGP opgestelde motie geven de vijf politieke fracties aan dat de afgesproken aantallen sociale woningbouw ver achterblijven bij de gemaakte afspraken en dat het college de achterstand moet inhalen. Het verschil wordt door het college verklaard uit het feit dat de duur van de bouwprogramma's tegenvallen en de afgesproken prestaties, tot verbazing van de politiek, slechts wensen en intenties zouden zijn. Volgens wethouder Pieter de Kruif zijn er op basis van het actuele woonbehoefteonderzoek voldoende woningen en is de afspraak om versneld 20 extra woningen te realiseren bedoeld om voorbereid te zijn op een mogelijk tekort voor 2020.

,,We hadden voor 2017 de realisatie van 0 tot 20 extra woningen moeten neerzetten. We hebben er zeven gerealiseerd, maar zelfs met 0 woningen hebben we nog geen tekort", aldus de wethouder. Of de aantallen daadwerkelijk moeten worden ingehaald wil hij laten afhangen van het nieuwe woonbehoefteonderzoek in 2018. Wim Merkens (GBW) steunt de wethouder. Hij benadrukt dat iedereen wist dat afspraak intentie betekende en dat ook het aantal van zeven bekend was. Voor 2018 en 2019 is er volgens Merkens wel zicht op voldoende kavels om de ambities te realiseren.

De indieners van de motie zien de dringende behoefte wel en houden de wethouder aan zijn afspraak. Vallei Wonen staat in de startblokken klaar om de woningen te bouwen. ,,Wij hebben conform afspraak nu het geld voor Woudenberg beschikbaar", aldus Marcel Meulen. Hij waarschuwt dat toekomstige grondposities in Woudenberg gewild zullen zijn voor vrije sector woningen, waarvan de grondopbrengst hoger is. ,,Om dit te voorkomen kan gebruik gemaakt worden van het instrument Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Eigenaars die grondposities willen verkopen moeten bij deze wet de gronden eerst aan de gemeente aanbieden."