• Ted Walker

Aandacht voor N224 en N226

WOUDENBERG Op de concept Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort heeft de raad op initiatief van het CDA raadsbreed een zienswijze ingediend om extra aandacht te vragen voor de problematiek van de N224 en N226.

 

De raad acht het noodzakelijk dat het belang van het regionale wegennet in de visie nadrukkelijker en minder vrijblijvend wordt verwoord en komt zo op voor de positie van Woudenberg. In het concept ligt de focus met name op de rijkswegen, vanwege het belang van doorstroming van verkeer. De raad merkt echter op dat voor een goede bereikbaarheid van het gebied de ontsluiting via adequate regionale verbindingen essentieel is.

De N224 en N226 vormen nu een ´bottleneck´ wat betreft de doorstroming en goede bereikbaarheid. Ontwikkelingen in het gebied, zoals een ondertunneling van Maarsbergen, de realisatie van de Kersenbaan in Amersfoort en de ontwikkeling van nieuwe woonwijken in Renswoude en Scherpenzeel versterken de problematiek op genoemde regionale wegen.

Aanleiding voor het opstellen van de visie is de wens om na 2030 tot een goede ruimtelijke planning te komen voor wonen, werken, voorzieningen, groei, verkeer en energie, waarbij de woonproblematiek de hoofdrol speelt. Naar verwachting zullen er van 2030 tot 2040 te weinig woningbouwlocaties zijn in de regio. Voorgesteld wordt om de groei eerst op te vangen in bestaand bebouwd gebied. Als tweede stap wordt aanbevolen om de vraag naar enkele duizenden extra woningen te realiseren in het regionale hart van de negen gemeenten, te weten Amersfoort, Nijkerk, Leusden en Soest. Daarnaast wordt ruimte voor groei geboden in vitale dorpen als Woudenberg, maar dan alleen als er daadwerkelijk vraag is. Woudenberg staat, tot teveredenheid van de raad, omschreven als plattelandsgemeente.