• Gemeenteraadraad enthousiast over nieuwe aanwending stallen Ringelpoel 2.

    Joke van der Heide

´Omwonenden alsnog informeren´

WOUDENBERG De raad was tijdens de commissievergadering op 15 mei enthousiast over de nieuwe aanwending van de stallen aan de Ringelpoel 2 in het buitengebied. Ook de vergroting van de bedrijfsbebouwing met 20 procent werd positief ontvangen. Kritisch was de raad over de communicatie naar de omwonenden.

Joke van der Heide

Pas na de zienswijzeperiode, waarin geen bezwaren van omwonenden waren binnengekomen, besloot de initiatiefnemer dat hij de goot- en nokhoogte verder wilde verhogen. In het ontwerp-bestemmingsplan en het geldende Bestemmingsplan Buitengebied, dat ter inzage heeft gelegen, werd gesproken van respectievelijk een goot- en nokhoogte van 4 en 6 meter. Volgens de initiatiefnemer zouden deze hoogten onvoldoende zijn om het materieel naar binnen en buiten te kunnen rijden. Daarom heeft hij in dit latere stadium een verzoek ingediend om de goothoogte naar 6 meter en de nokhoogte naar 9 meter te verhogen. Het college stelde de raad voor om naast de gewijzigde functieomschrijving en vergroting van het bedrijfspand ook hiermee in te stemmen. Het argument van het college is dat de gewenste goot- en nokhoogte overeenkomt met de hoogte van agrarische bedrijfsbebouwing en daarom passend is in het buitengebied.

Wim Merkens (GBW) was enthousiast over de nieuwe aanwending van de stallen, die al eerder geen functie meer hadden. ,,Dat is denken in mogelijkheden", stelde hij. Hij vroeg de wethouder wel hoe het proces met de verhoging van de goot- en nokhoogte gelopen is. Jan Mulder (SGP) stelde dat de belangen van de omwonenden hierbij niet geborgd zijn, aangezien zij over dit besluit geen inspraak hebben gehad. Wethouder Gijs de Kruif reageerde dat het niet ongebruikelijk is dat er na ter inzage van het ontwerp aanpassingen plaatsvinden. Dit is echter meestal het resultaat van de bezwaren van omwonenden. Jan Mulder (SGP) bleef bij zijn standpunt dat dit kenbaar moet worden gemaakt aan de omwonenden. Wethouder Gijs de Kruif beloofde de raad hen alsnog te informeren