• Joke van der Heide

´College moet regierol pakken´

WOUDENBERG De raad vraagt een regierol van het college bij de voorbereiding van bestemmingsplanprocedures. Het college moet zorgen voor voldoende aantoonbare inspanningen van de projectontwikkelaar, als het gaat om het creëren van draagvlak onder omwonenden.

 

Joke van der Heide

CU EN VVD Dit verzoek werd gedaan op initiatief van CU en VVD, en werd medeondertekend door alle fracties. Reden voor dit verzoek, is dat de afgelopen periode meerdere bestemmingsplannen op de raadsagenda stonden, waarbij vooroverleg met de omwonenden onvoldoende heeft bijgedragen aan het gewenste draagvlak. Dit leidt tot veel insprekers in de commissievergadering en tot een gang naar de Raad van State.

DRAAGVLAK Op dit moment informeert de projectontwikkelaar de belanghebbenden, zonder tussenkomst van de gemeente. Wat van de ontwikkelaar verwacht wordt, ligt niet vast. Soms komt enkel informeren niet tegemoet aan de behoefte van de omgeving om te worden gehoord en te worden erkend in mogelijke bezwaren en suggesties.

VERANTWOORDELIJK Goede informatievoorziening en het creëren van draagvlak is bij wet verplicht en in het belang van de gemeente. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de vaststelling van het bestemmingsplan, waaronder de weging van het maatschappelijk draagvlak. Als het tot een procedure bij de Raad van State komt, wordt de gemeente, en niet de projectontwikkelaar, aangesproken.

Niet alleen belanghebbenden, maar alle Woudenbergers hebben er belang bij dat de projectontwikkelaar zijn werk goed doet. De burger draait immers op voor de kosten van de rechtszaak.

 

VOORSTEL De raad heeft, met de motie, het college opgedragen om in het eerste kwartaal van 2017 met een voorstel te komen, waarin wordt aangegeven welke inspanningen een projectontwikkelaar moet hebben verricht om te komen tot draagvlak. In het voorstel moet ook worden opgenomen welke rol de gemeente hierin speelt. Draagvlak creëren wil niet zeggen dat omwonenden het altijd eens zijn met de plannen. Wanneer inwoners iets echt niet willen in hun achtertuin, dan is de raad aan zet om te beslissen of een plan akkoord is.

 

REINAERDE Bestemmingsplan Prins Hendrikstraat 3 is er een goed voorbeeld van hoe draagvlak onder belanghebbenden zou moeten worden gerealiseerd, volgens de politiek. Ook dit plan stond op de agenda van de raad afgelopen donderdag.

Het grootste bezwaar was dat het plan voor de voormalige Jan Ligthartschool niet paste in de dorpse omgeving.

Door de architect is een nieuw ontwerp gemaakt dat beter in het straatbeeld past. Tussen de commissievergadering en de raadsvergadering is er overleg geweest met omwonenden en Reinaerde, en de gemeente heeft het plan al voorgelegd aan de kleine Welstandscommissie.