Openhartig gesprek 'Thuis in Woudenberg'

Een zaal vol betrokken Woudenbergers besprak maandagavond 13 juni in De Camp hoe het toenemend aantal vergunninghouders in onze gemeente een nieuw thuis kan krijgen. Wat een bijzonder verschijnsel om met mensen aan tafel in gesprek te gaan die je niet kende of uitgezocht zou hebben. Dat staat model voor de samenleving: we hebben elkaar niet uitgezocht, maar zijn wel allemaal Woudenbergers.

Aan de tafels werd intensief gesproken en geluisterd, zorgen werden gedeeld, waarbij geen blad voor de mond werd genomen. Maar er werden ook verrassend veel oplossingen geopperd om verwachte problemen aan te pakken. De opkomst laat zien dat het onderwerp leeft onder onze inwoners en dat er een grote bereidheid is om nieuwe inwoners te helpen hun plaats te vinden in onze samenleving.

Deze aanpak toont hoe goed het is om over vraagstukken, groot en klein, eerst het gesprek aan te gaan met inwoners en de bij het onderwerp betrokken maatschappelijke partners, voordat de gemeente met oplossingen komt. Beladen onderwerpen als respect voor onze cultuur, andere normen en waarden en de positie van de vrouwen kwamen op tafel en daarin zagen de deelnemers voor zichzelf een grote rol in de gewone dagelijkse contacten als buren en dorpsgenoten. Betrek de nieuwkomers bij je eigen dagelijks leven en laat zien hoe dat in Nederland gaat.

Zelf vind ik het een goed idee om omwonenden actief te informeren over de komst van vergunninghouders in hun straat.

Ook over de huisvesting van de vergunninghouders is aan elke tafel gesproken met de zorgen over de verdeling over de wijken en de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor andere woningzoekenden. Ook hier werden goede tips gegeven om naar alternatieven te kijken, zoals prefab tijdelijke woningen.

Wat mij is bijgebleven van deze avond is het openharige serieuze gesprek dat aan elke tafel werd gevoerd. Wat steeds nodig blijft, is het geven van uitleg en informatie over de achtergrond van vergunninghouders die zijn gevlucht voor oorlog en ook in Nederland een lange weg gingen, voordat de verblijfsvergunning werd toegekend. Onze maatschappelijke partners Vallei Wonen en de politie en de medewerkers van de gemeente Woudenberg pakten hier de rol van informatieverstrekkers.

Nu ligt de bal weer bij de gemeente waar alle informatie van deze avond verwerkt wordt in het Actieplan Opvang en Integratie Vergunninghouders. Dank voor dit openhartige gesprek. Ik ben en blijf opnieuw onder de indruk van de kracht van de Woudenbergse samenleving.