Boeren behouden hun rechten

13-12-2016, 10:40 | Lezersnieuws | SGP Utrecht

De SGP-fractie in de provincie Utrecht heeft maandag een amendement ingediend om de rechten van agrariërs in het voormalig landbouwontwikkelingsgebied te waarborgen. Het amendement werd aangenomen.

Het college van gedeputeerde stelde in de herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voor om niet-grondgebonden veehouderijen (ofwel intensieve veehouderijen) door heel de provincie te beperken op maximaal 1,5 hectare. Deze beleidswijziging zou betekenen dat boeren in Woudenberg en Renswoude die eerst mochten uitbreiden tot 2,5 hectare dat vanaf december niet meer mogen. Het amendement van de SGP en een aantal andere partijen pleitte er voor om deze wijzigingen voor dit gebied terug te draaien.

Statenlid Piet van Leeuwen reageerde verheugd op de uitslag van de stemmingen. 'Het was spannend of ons amendement het zou gaan halen, maar we zijn blij met dit resultaat. Verschillende boeren in dit gebied zouden totaal op slot komen te zitten met deze beperkende regels.'

Later in de vergadering diende de SGP ook nog een motie in om in de omgevingsvisie uitbreiding tot 2,5 hectare mogelijk te maken voor niet-grondgebonden veehouderijen door heel de provincie. Dit onder de voorwaarde dat deze veehouderijen gebruik zouden maken van opgekochte bouwrechten van vrijkomende agrarische bebouwing. Verder gelden de gebruikelijke strenge milieu- en dierenwelzijnseisen als voorwaarde voor uitbreiding. Deze motie kreeg geen meerderheid. Van Leeuwen: 'Jammer dat deze motie het niet haalde. De vrijkomende agrarische bebouwing wordt de komende tijd een groot probleem. Dit had een gedeelte van een oplossing kunnen zijn. Bovendien hadden we agrariërs de kans kunnen geven om mee te groeien met de eisen van de tijd. De SGP komt te zijner tijd nog op dit punt terug.'