Woudenberg blijft vooruit kijken

'In visies kun je niet wonen', denkt u misschien als je naar het werk van de gemeenteraad in januari kijkt. De raad stemde in met de oplegger van de Structuurvisie 2030 en de Woonvisie. Met die oplegger van de Structuurvisie 2030 kijkt de gemeente Woudenberg vooruit: waar kan na het plan Hoevelaar verder gebouwd worden?

Nu met het plan Nijverheidsweg Het Groene Woud in de afrondende fase komt, staat Hoevelaar in de startblokken. Hier kan voorlopig gebouwd worden voor de woonbehoefte van de Woudenbergers met de 950 woningen die in dit plan passen.

Toch moet de gemeente vooruit kijken naar een volgende locatie. Voordat je daarmee aan het werk kunt, moet dit ook in de plannen van de provincie passen. Datzelfde geldt voor nieuwe ruimte voor bedrijven. Al in 2013 was voorzien dat die nodig is na het opnieuw gebruiken van de grond op de Spoorzone. De gemeente is hierin afhankelijk van de provincie.

LEEFBAARHEID Zo is Hoevelaar al lang geleden in de provinciale plannen gezet en is Woudenberg nu zover dat aansluitend aan de prachtige wijk Het Groene Woud daar verder gebouwd kan worden voor al die mensen die graag in Woudenberg wonen. Naast wonen en werken gaat het in de Structuurvisie 2030 ook om leefbaarheid: landschap en verkeer en versterking van ons centrum. Hoe beschermen we de waarde van natuur, landschap en cultuurhistorie en geven we agrariërs de ruimte?

LANGE AVONDEN De gemeenteraad had drie lange avonden met vele uren vergadertijd nodig voor deze twee visies. Met elkaar gingen de raadsleden in debat over de verschillende belangen. Omdat die ons als gemeente en dus de inwoners die de raadsleden vertegenwoordigen, direct raken, werd er stevig gediscussieerd.

In de raadsvergadering leidde dit tot moties en amendementen om het voorstel aan te passen en daarmee tot de nodige stemmingen. Daarnaast stelde de gemeenteraad het Basis Water Keten Plan vast en de nota Grondbeleid 2019.

U begrijpt dat hier veel lees- en vergaderwerk aan vooraf gegaan is. De raad is daarmee het nieuwe jaar 2019 vliegend van start gegaan.

Daarmee geeft de gemeente Woudenberg met eigen visies richting in de overleggen met partners als provincie, waterschap en marktpartijen. We wachten niet af, maar blijven een goed voorbereide gesprekspartner met een toekomstbestendig antwoord op alles wat er op ons afkomt.